O nas (6)

Podstawowym celem statutowym Fundacji Karaimskie Dziedzictwo jest:

Propagowanie i opieka nad kulturą oraz historią Karaimów, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości przekazania tych wartości następnej generacji...

Pełna treść Statutu Fundacji

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2015 r.

Związek Karaimów Polskich

Karaimski Związek Religijny

 

STATUT

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

"FUNDACJA KARAIMSKIE DZIEDZICTWO" zwana dalej Fundacją, działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (t.j. Dz. U. Nr 46 z 1991 roku, poz. 203 ze zmianami) oraz niniejszego Statutu.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§4

Ministrem właściwym ze względu na zakres działalności oraz cele Fundacji jest Minister właściwy dla spraw wyznań re ligijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych oraz Prezydent m.st. Warszawy.

§5

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów Fundacji, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§6

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie spółki prawa handlowego lub przystępować do takich spółek.

§7

 1. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę - o wzorze określonym przez Zarząd Fundacji.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§8

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

Celem Fundacji jest:

§9

 1. Propagowanie i opieka nad kulturą oraz historią Karaimów, ze szczególnym uwzg lędn ieniem możliwości przekazania tych wartości następnej generacji.
 2. Wspieranie działań zmierzających do zachowania oraz utrwalenia świetności obiektów zabytkowych i sakralnych oraz ich znaczenia historycznego, związanych z kulturą Karaimów, w szczególności cmentarzy i domów modlitwy.
 3. Zachowanie karaimskich obiektów sakralnych w Polsce w możl iwie najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń.
 4. Rewaloryzacja i konserwacja zabytków kultury karaimskiej.
 5. Pomoc w edukacji i starcie życiowym oraz prowadzenie działal ności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej i życiowej dla młodzieży karaimskiej.
 6. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w utrzymaniu świadomości historycznej oraz rozwoju społeczeństwa szanującego kulturę i dorobek Karaimów.
 7. Popieranie i promocja badań naukowych, analitycznych, porównawczych i innych nad językiem oraz dziejami Karaimów na historycznych ziemiach polskich ze szczególnym uwzględnieniem jej roli w życiu mieszkańców oraz w dziejach Rzeczypospolitej.

§10

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Organizowanie, wspieranie i finansowanie:
  1. Prac związanych z ratowaniem, ochroną, restauracją i zachowaniem dla potomnych wszelkich zabytkowych obiektów sakralnych, historycznych obiektów i zabytków językowych, związanych z kulturą, religią i historią karaimską.
  2. Wszelkich prac konserwatorskich, renowacyjnych i rekonstrukcyjnych:
   • zabytkowych karaimskich budowli oraz obiektów sakralnych, historycznych obiektów i zespołów zabytkowych, cmentarzy,
   • ich zabytkowego wyposażenia,
   • unikalnych malowideł,
   • innych zabytków karaimskich lub z Karaimami związanych, w tym znajdujących się poza granicami kraju.
  3. Systemów zabezpieczeń przed skutkami klęsk żywiołowych, zniszczeniem, kradzieżą i nielegalnym wywozem zagran icę zabytków ruchomych nieruchomych, związanych z kulturą kara imską.
  4. lntegracji środowiska Karaimów - realizowaną w wyniku organizowania spotkań, Zjazdów, imprez charytatywnych w kraju i za granicą, w miejscach, w których zamieszkują.
  5. Kursów, wykładów, seminariów, sympozjów, konferencji, pokazów, wystaw, odczytów i szkoleń specjalistycznych dla podmiotów i osób zainteresowanych realizacją celów statutowych Fundacji.
  6. Konferencji, zjazdów, spotkań promujących współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami w zakresie tematyki będącej przedmiotem zainteresowania Fundacji.
  7. Obozów dla młodych Karaimów o wartościach poznawczych związanych z historią i kulturą karaimską.
  8. Wspieranie w każdej możliwej formie nauki języka karaimskiego.
  9. Projektów kulturalnych, naukowych i edukacyjnych realizowanych w szczególności w miejscowościach historycznie związanych z Karaimami,
  10. Krajowej i międzynarodowej współpracy pozostającej w ścisłym zwi ązku z celami Fundacji,
 2. Organizowanie i prowadzenie działalności propagatorskiej i wydawniczej w zakresie związanym z celami Fundacji.
 3. Propagowanie idei Fundacji w społeczeństwie oraz wsparcie działalności karaimskich stowarzyszeń i organizacji religijnych.
 4. Współpracę z instytucjami i organami państwowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami gospodarczymi, osobami fizycznymi i organizacjami pozarządowym i oraz przedstawicielami lokalnego biznesu, Współdziałanie to może miec charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
 5. Członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.
 6. Fundowanie stypendiów ułatwiających podjęcie nauki w Polsce osobom pochodzenia karaimskiego, a zamieszkałym poza jej terytorium, ze szczególnym uwzględnieniem osób pochodzących z obszaru byłych kresów wschodnich Rzeczypospolitej oraz miejsc tradycyjnego osadnictwa Karaimów.
 7. Prowadzenie baz danych w zakresie tematyki stanowiącej przedmiot zainteresowania Fundacji oraz opiniowanie dokumentów i opracowań.

 

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji


§ 11

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 420.000 (czterystu dwudziestu tysięcy) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. Na realizację celów Fundacji Fundator przeznacza kwotę 120.000,- (stu dwudziestu tysięcy) złotych, zaś na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację Fundator przeznacza kwotę 300.000,- (trzystu tysięcy) złotych.

§ 12

Dochodami Fundacji zwiększającymi jej majątek są :

 1. darowizny, spadki, zapisy, subwencje i inne nieodpłatne przysporzenia,
 2. odsetki i depozyty bankowe,
 3. dochody z działalności gospodarczej,
 4. dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
 5. dochody z praw majątkowych,
 6. dochody z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,
 7. dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
 8. granty, czyli umowy o przekazanie Fundacji środków z obowiązkiem rozliczenia,
 9. inne wpływy.

§ 13

 1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz w ruchomościach stanowiących, w rozumieniu obowiązujących przepisów, środki trwałe.
 2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.
 3. Z dochodów określonych w § 12 Fundacja może tworzyć szczególne fundusze celowe, nazwane imieniem osób, które przekazały Fundacji środki w drodze spadku lub zapisu, na których zgromadzane są środki otrzymane od w/w osób z w/w tytułów.
 4. Decyzję w sprawie utworzenia funduszy celowych i szczególnych funduszy celowych, określenia wysokości kwot przekazywanych na fundusze, a także okreś lenia sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszach podejmuje Zarząd Fundacji, kierując się - odnośnie funduszy opisanych w pkt.3 - wolą spadkodawców i zapisodawców.
 5. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 6. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 14

W Fundacji zabrania się :

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej Fundatora, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej Fundatora, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczegó l ności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczy Fundator, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

Rozdział IV

Organy Fundacji

§15

Organami Fundacji są:

 1. Prezydent Fundacji,
 2. Zarząd Fundacji.

§16

Nie można łączyć funkcji Prezydenta Fundacji z funkcją Członka Zarządu Fundacji.

 

Rozdział V

Prezydent Fundacji

§17

 1. Prezydent Fundacji jest najwyższym organem nadzorującym Fundacji.
 2. Do kompetencji Prezydenta Fundacji należy:
  1. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa Zarządu Fundacji,
  2. reprezentowanie Fundacji w umowach z zakresu prawa cywilnego i prawa pracy zawieranych z Zarządem Fundacji.
  3. zatwierdzanie regulaminu Zarządu Fundacji,
  4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie absolutorium,
  5. nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,
  6. opiniowanie programów działania Fundacji,
  7. podejmowanie decyzji o połączeniu Fundacji,
  8. podejmowanie decyzji w sprawie zmian Statutu Fundacji,
  9. podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji,
  10. wytyczanie kierunków działania Fundacji,
  11. zatwierdzanie programów działania Fundacji, w tym programów działalności gospodarczej i inwestycyjnych,
  12. ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu Fundacji, co do rozdziału zgromadzonych środków,
  13. zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd oraz podjętych z własnej inicjatywy,
  14. zatwierdzanie rocznego preliminarza kosztów Fundacji,
  15. powoływanie likwidatora Fundacji,
  16. wskazanie fundacji lub instytucji, na rzecz, której zostanie przekazany majątek pozostały po likwidacji Fundacji zgodnie z§ 33 statutu.
 3. Prezydent Fundacji ma prawo zwoływać posiedzenia Zarządu Fundacji oraz w nich uczestniczyć.
 4. Pierwszym Prezydentem Fundacji jest Fundator.
 5. Prezydent Fundacji ma prawo powołać kolejnego Prezydenta Fundacji, określając jednocześnie datę, w której jego następca obejmie funkcję Prezydenta Fundacji.
 6. W przypadku śmierci Prezydenta Fundacji przed, określoną zgodnie z ust. 5, datą objęcia jego funkcji przez następcę, następca obejmie funkcję Prezydenta Fundacji z datą śmierci dotychczasowego Prezydenta Fundacji.


Rozdział VI

Zarząd Fundacji

§ 18

 1. Zarząd Fundacji liczy od 1 do 5 osób powoływanych i odwoływanych przez Prezydenta Fundacji na czas nieokreślony.
 2. Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu.
 3. Mandat Członka Zarządu wygasa z chwilą odwołania lub śmierci Członka Zarządu.
 4. Odwołanie Członka Zarządu następuje w przypadku:
  1. złożenia rezygnacji,
  2. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji Członka Zarządu,
  3. nienależytego wypełniania obowiązków,
  4. istotnego naruszenia postanowień Statutu,
  5. z innych istotnych przyczyn.

§ 19

Zarząd działa według Regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Prezydenta Fundacji.

§ 20

 1. Do kompetencji członków Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Prezydenta Fundacji:
  1. kierowanie działalnością Fundacji,
  2. opracowanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji oraz sprawozdań z ich wykonania,
  3. gospodarowanie majątkiem Fundacji i rozporządzania nim w granicach określonych przez Prezydenta Fundacji,
  4. przyjmowanie subwencji, spadków, zapisów i darowizn,
  5. tworzenie i znoszenie zakładów i innych jednostek organizacyjnych Fundacji,
  6. ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników zajmujących się statutową i gospodarczą działalnością Fundacji, w szczególności zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę,
  7. ustanawianie pełnomocników działających w imieniu Fundacji, określając zakres ich umocowania,
  8. podejmowanie decyzji o wnoszeniu przez Fundację udziałów i akcji do spółek prawa handlowego,
  9. powoływanie zakładów Fundacji, ustalanie dla nich regulaminów organizacyjnych i udzielanie pełnomocnictw dla ich kierowników,
  10. występowanie z wnioskami w sprawie zmian w statucie, połączenia lub likwidacji Fundacji.
 2. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
 3. Do czasu uchwalenia Regulaminu Zarządu, tryb pracy Zarządu określa Prezes Zarządu.

§ 21

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu na wniosek Prezydenta Fundacji lub z własnej inicjatywy. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu.
 2. Prezydent Fundacji ma prawo udziału w posiedzeniach Zarządu.
 3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.
 4. Do podjęcia ważnych uchwał wymagana jest obecność przynajmniej połowy Członków Zarządu, w tym Prezesa.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają s ię w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 22

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa samodzielnie Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu łącznie.
 2. Do prowadzenia zakładu lub innej wyodrębnionej działalności Zarząd Fundacji może ustanowić pełnomocnika.
 3. W sprawach ze stosunku pracy Prezes Zarządu lub pełnomocn ik, o którym mowa w ust. 2 pełnią funkcje pracodawcy.

§ 23

 1. W celu zapewnienia sprawnej obsługi biurowej Zarządu, Prezes Zarządu może utworzyć Biuro Fundacji.
 2. Zadania i Regulamin Biura Fundacji określa Prezes Zarządu.

Rozdział VII

Działalność gospodarcza Fundacji

§ 24

 1. Dla osiągmęc1a celów Fundacji, w rozmiarach służących realizacji tych celów, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Działalność gospodarcza Fundacji może być również prowadzona poprzez uczestnictwo w spółkach prawa handlowego w formie udziałów lub akcji.

§ 25

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
  • 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie,
  • 56.10 - Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne,
  • 56.2 - Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) pozostała gastronomiczna działalność usługowa,
  • 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów,
  • 58.1 - Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
  • 59.1 - Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
  • 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
  • 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
  • 72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,- 73.1 Reklama,
  • 74.20.Z - Działalność fotograficzna,
  • 74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami.
 2. Działalność dla prowadzenia której wymagana jest koncesja albo zezwolenie na podstawie odrębnych przepisów, może być prowadzona po ich uzyskaniu.
 3. Przedmiot działania może być wykonywany także w kooperacj i z partnerami krajowymi i zagranicznymi.

 

§ 26

Dochody osiągane z działalności, o której mowa w § 25 przeznaczone będą na realizację celów statutowych Fundacji.

§ 27

Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona przez wyodrębnione zakłady.

Sposób wyodrębnienia organizacyjnego oraz kierowania zakładem określa uchwała Zarządu.

 

Rozdział VIII

Zasady gospodarki finansowej i ewidencji księgowej

§28

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księg i rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą według opracowywanych planów. Działalność gospodarcza powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów, a dochód z niej przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej.
 3. Fundacja powinna także zapewnić utworzenie funduszu rozwoju niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej.
 4. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i rozmiar środków przeznaczonych na wynagrodzenia określa Zarząd.
 5. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i umarzaniu według obowiązujących zasad.
 6. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd.
 7. Wydatki w walutach obcych ponoszone w kraju i za granicą są finansowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Rozdział IX

Połączenie Fundacji. Zmiana Statutu Fundacji

§ 29

 1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może się połączyć z inną fundacją, na warunkach określonych umową obu Fundacji.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby zostać zmieniony cel Fundacji.

Decyzję o połączen i u podejmuje Prezydent Fundacji, który udziela Prezesowi Zarząd u upoważnienia do podpisania umowy, o której mowa w ust. 1.

§30

 1. Statut Fundacji może być zmieniony. Zmiana Statutu może dotyczyć zmiany celu Fundacji polegaj ącej na poszerzeniu lub uzupełnieniu celu bez naruszenia jego istotnych założeń.
 2. Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Prezydent Fundacji z zachowaniem trybu określonego w Ustawie o fundacjach.

 

Rozdział X

Likwidacja Fundacji

§ 31

 1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Prezydent Fundacji.
 3. Likwidację przeprowadza likwidator powołany przez Prezydenta Fundacji.
 4. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i ciążą na nim obowiązki Zarządu.
 5. Likwidator może zatrudniać osoby przygotowujące i przeprowadzające czyn ności likwidacyjne.

§ 32

Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:

 1. zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,
 2. wezwanie wierzycieli Fundacji, w trybie ogłoszeń prasowych, do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia,
 3. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,
 4. sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,
 5. ściągn ięcie wierzytelności i spien iężenie majątku Fundacji,
 6. przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli,
 7. zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru.

§ 33

Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele określone wart. 1 ustawy o Fundacjach.

 

Rozdział XI

Postanowienia końcowe

§ 34

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.

§ 35

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy właściwy dla miejsca siedziby Fundacji.

Zgodność zapisów Statutu z aktem notarialnym o ustanowieniu Fundacji potwierdzam swoim podpisem:

Fundator

 

REGON: 361280706

NIP: 5272734397

KRS: 0000552759

 

Rachunki bankowe

PLN 22 1240 1125 1111 0010 7312 2127

EUR 32 1240 1125 1978 0010 7312 3023 

BANK PEKAO S.A., IX/O w Warszawie, 02-776 Warszawa, ul. Dereniowa 9, 

SWIFT PKOPPLPW

 

Zarząd:

Adam Dubiński - Prezes Zarządu

Anna Sulimowicz - Członek Zarządu

Mariola Abkowicz - Członek Zarządu

 

Organ nadzoru

Andreas Morawietz - Prezydent Fundacji