Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Karaimskie Dziedzictwo za rok 2019

plansza

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Karaimskie Dziedzictwo od 1.01.2019 do 31.12.2019 r. wraz z wykazem Uchwał pojętych przez Zarząd FKD

W roku 2019 zadania statutowe Fundacji Karaimskie Dziedzictwo były realizowane przez następujące działania i inicjatywy:

W dniu 2 stycznia 2019 r. przedłużono współpracę z Wolskim Centrum Kultury w Warszawie podpisując stosowne porozumienie, w ramach którego prowadzone są działania informujące o mniejszości karaimskiej, a także udostępniana jest sala na potrzeby prób Karaimskiego Zespołu Folklorystycznego ?Dostłar?.

W dniu 15 stycznia 2019 roku w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Fundacji Karaimskie Dziedzictwo z udziałem wszystkich członków Zarządu Fundacji oraz Prezydenta Fundacji. Na podstawie par. 17 ust.1 lit. B Statutu Fundacji w skład Rady powołani zostali przez Prezydenta Fundacji, pana Andreasa Morawietza,  następujący członkowie: pani Małgorzata Greń, pan Szymon Pilecki i pan Maciej Olejniczak. Na Przewodniczącego Rady Fundacji został wybrany pan Maciej Olejniczak.

Śladem lat poprzednich, doszło do porozumienia z Zarządem Głównym Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego w sprawie włączenia się Fundacji Karaimskie Dziedzictwo w organizację V Ogólnopolskiej Konferencji Orientalistycznej pt. ?Tradycja i nowoczesność w Azji i Afryce: współistnienie czy konflikt??, która odbyła się w dniach 8-9 kwietnia  2019 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Zarząd Fundacji podjął Uchwałę nr 1/1/2019 o dofinansowaniu konferencji.

Zarząd Fundacji podjął Uchwałę nr 2/1/2019 z dn. 6.04.2019 r. o pokryciu ze środków Fundacji kosztów opłaty konferencyjnej w wysokości 200 EUR/osobę dwóm prelegentkom: Marioli Abkowicz i Annie Sulimowicz-Keruth w planowanej w dniach 26-30 maja 2019 r. konferencji naukowej pn. ?Development of Turkish-Lithuanian relations? na Uniwersytecie Wileńskim na Litwie. Ostatecznie, po obniżeniu przez organizatora opłaty konferencyjnej do 100 EUR/osoba, wydatkowano łącznie 200 EUR. Obie prelegentki wygłosiły tam referaty o tematyce karaimskiej.

Zarząd Fundacji podjął Uchwałę nr 3/1/2019 w sprawie celowego przeznaczenia części środków, które zostały we wrześniu roku poprzedniego wpłacone jako darowizny na cele statutowe Fundacji z okazji zawarcia przez Annę Sulimowicz-Keruth związku małżeńskiego. Z zebranej na ten cel łącznej kwoty ponad 6000 PLN, kwota 5000 PLN została przeznaczona jako wkład własny w projekcie "Ratunkowe prace konserwacyjno-restauratorskie nad wybranymi rękopisami i starodrukami karaimskimi 2019-2020" planowanymi do sfinansowania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Wspieranie działań muzealnych. Projekt obejmował konserwację m.in. czterotomowego wydania  przekładu Biblii na język karaimski wydanego w Eupatorii w 1841 r. oraz wybranych dokumentów z archiwum gminy karaimskiej w Łucku. Ostatecznie zadanie to nie uzyskało finansowania ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Fundacja Karaimskie Dziedzictwo nawiązała współpracę z mgr Anną Banasiak (Uchwała Zarządu FKD nr 1/2/2019 z dn. 29.04.2019 r.), absolwentką turkologii na Uniwersytecie Warszawskim, w zakresie ekspertyzy i tłumaczenia na  jęz. polski zawartości źródeł i bibliotek tureckich dotyczących Karaimów. Pierwsze opracowanie dotyczyło obrzędowości Karaimów w Stambule. W przyszłości planowana jest kontynuacja tej współpracy m.in. w zakresie tłumaczenia z języka tureckiego na język polski publikacji dotyczących Karaimów.

Zarząd FKD dofinansował wyjazd do Eupatorii  tancerzy z zespołu DOSTŁAR (Uchwała Zarządu nr 2/2/2019 z dn. 29.04.2019 r.) na wrześniowe uroczystości z okazji 30-lecia odrodzenia Towarzystwa Karaimskiego "Kardaszłar ", 20-lecia odzyskania i otwarcia Małej Kienesy, a także jubileuszu 20-lecia istnienia Karaimskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Fidan".

Zarząd FKD podjął Uchwałę nr 3/2/2019 dotyczącą sfinansowania kosztu zakupu kopert i opłat pocztowych za wysyłkę krajowa i zagraniczną Kalendarza Karaimskiego na rok 2019/2020, który powstał w oparciu o materiał zdjęciowy sfinansowany rok wcześniej przez FKD. Dodatkowo postanowiono o sfinansowaniu projektu graficznego nowej ulotki prezentacyjnej Zespołu DOSTŁAR z wykorzystaniem w/w zdjęć (Uchwała Zarządu nr 4/2/2019).

Jako że w końcu 2018 roku Fundacja Karaimskie Dziedzictwo uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego, rok 2019 był pierwszym rokiem, w którym Fundacja była beneficjentem możliwości 1-procentowego odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych za rok poprzedni. Celem popularyzacji tego faktu podjęto następujące działania:

  • wydrukowano ulotki informacyjne, które m.in. dwukrotnie rozesłano do adresatów otrzymujących czasopismo ?Awazymyz?. Ulotki te dystrybuowane były też prywatnymi kanałami w kręgu znajomych, a także na uczelniach i w innych miejscach publicznych. Informacja o możliwości odpisu 1% na FKD była zamieszczana i powielana w mediach społecznościowych w formie bezpłatnej i płatnej.
  • sfinansowano dwie kampanie reklamowe w tej sprawie na Facebooku w łącznej kwocie ok. 200 PLN. Wg informacji zwrotnej od Facebooka, za każdym razem przekaz docierał do ponad 4 tysięcy odbiorców.
  • Wydrukowano roll-up reklamowy z informacją o możliwości odpisu 1% na cele statutowe Fundacji Karaimskie Dziedzictwo.
  • Zaktywizowano informowanie o celach statutowych i działaniach Fundacji na profilu na Facebooku oraz zaktualizowano stronę www Fundacji, kładąc nacisk na przekaz dotyczący możliwość odpisu 1%.
  • Informowano o możliwości odpisu 1% od podatku dochodowego na cele statutowe FKD w wystąpieniach publicznych i podczas wykładów na tematy karaimskie.

Ostatecznie, dzięki uprzejmości tych, którym leży na sercu wspomaganie działań związanych z zachowaniem karaimskiego dziedzictwa, odpisy podatkowe za rok 2018 z tego tytułu przekazane przez Urzędy Skarbowe na wydzielony rachunek Fundacji wyniosły 5.186,- zł (pięć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych). W roku 2019 środki te nie były wykorzystane.

21 maja 2019 r. Fundacja Karaimskie Dziedzictwo wraz ze Związkiem Karaimów Polskich i władzami uczelni zorganizowały wydarzenie pn. Dzień Karaimski w Akademii Pedagogiki Specjalnej z wernisażem wystawy Karaimi w Niepodległej 1918-1939, występem Zespołu DOSTŁAR oraz prelekcjami nt. mniejszości karaimskiej. 

W dniu 18 czerwca 2019 roku w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Rady Fundacji Karaimskie Dziedzictwo, z udziałem Prezydenta i dwojga Członków Zarządu, na którym rozpatrzono sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności Zarządu Fundacji Karaimskie Dziedzictwo za okres 1.01.2018 ? 31.12.2018 i jednomyślnie udzielono Zarządowi absolutorium za ten okres.

Zarząd FKD podjął Uchwałę nr 2/3/2019 z dn. 14.07.2019 r. dotyczącą sfinansowania wykonania kilimu patchworkowego z elementami związanymi z dziedzictwem Karaimskim, jako prezentu dla Karaimów z Krymu.

W roku 2019 Fundacja Karaimskie Dziedzictwo realizowała zadanie publiczne pn. Karaimskie warsztaty edukacyjno-integracyjne na Litwie (finansowane ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - Umowa z MSWIA nr 236/WMNiE/2019) podczas Letniej Szkoły Języka Karaimskiego, w ramach którego zorganizowano warsztaty edukacyjne, a także dofinansowano integracyjny spływ kajakowy dla młodzieży. Warsztaty miały na celu poszerzenie wiedzy wszystkich pokoleń Karaimów nt. własnego dziedzictwa narodowego, obyczajów i obrzędowości, a także integrację Karaimów zamieszkujących w Polsce i na Litwie oraz w innych krajach. Jako że kwota opłaty za wynajem sprzętu pływającego przekroczyła wartość przewidzianą w dotacji o ok. 400 EUR, Zarząd FKD postanowił pokryć tę kwotę ze środków własnych zgromadzonych na rachunku prowadzonym w EUR (Uchwała Zarządu 3/3/2019).

Aleksander Firkowicz, pochodzący z Łucka Karaim, zmarły w roku 2018 w Toronto, przekazał darowiznę na działalność statutową Fundacji Karaimskie Dziedzictwo w kwocie 5.000 CAD, a także 1.000 CAD jako prywatna darowiznę dla Anny Sulimowicz-Keruth, która zrzekła się jej w całości na rzecz FKD. Kwoty te, uzyskane w lipcu i sierpniu 2019 r., zostały wpłacone na rachunek bankowy Fundacji Karaimskie Dziedzictwo prowadzony w PLN w Banku PEKAO S.A.,  stanowiąc odpowiednio 14.082,00 PLN oraz 2.821,80 PLN. Zarząd FKD nie podjął decyzji o konkretnym przeznaczeniu tych kwot.

Innym źródłem pozyskania środków na działalność statutową Fundacji były, zgodnie z wolą najbliższych, wpłaty na rachunek FKD w łącznej kwocie 1600 zł, dokonane jako pożegnanie bp Zofii Abkowicz, którą w ostatnią drogę odprowadziliśmy w lutym 2019 r. na Cmentarzu Karaimskim w Warszawie.

4.09.2019 r. Fundacja Karaimskie Dziedzictwo podpisała umowę o prowadzenie ksiąg rachunkowych z PERFECTUM ? AUDIT, Doradcy Finansowo?Księgowi, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ? wyspecjalizowanym podmiotem o dużym doświadczeniu w obsłudze organizacji pozarządowych i podmiotów posiadających status Organizacji Pożytku Publicznego (Uchwała Zarządu 1/3/2019). Firma ta nie tylko świadczy usługi rachunkowości, ale prowadzi również szkolenia dla NGO, dokonuje audytów w NGO i OPP, bada sprawozdania finansowe i bilanse zatrudniając biegłych rewidentów, prowadzi doradztwo finansowo-księgowe i podatkowe. 

W dniu 15.09.2019 r. Związek Karaimów Polskich i Fundacja Karaimskie Dziedzictwo uczestniczyły w imprezie pn. ?Nasza wspólna Niepodległa? we Wrocławiu, w ramach której zorganizowano karaimskie stoisko informacyjne, a także przygotowano historyczną scenkę teatralną rozmowy premiera Wincentego Witosa z rekomendowanym przezeń do Najwyższej Izby Kontroli Państwa Karaimem, Emilem Kobeckim na temat Karaimów.

W ramach działalności edukacyjnej Fundacji Karaimskie Dziedzictwo podejmowano następujące aktywności:

  • w dniu 12.06.2019 r. w ramach Warszawskich Dni Różnorodności 2019, Prezes Zarządu FKD, Adam Dubiński, wygłosił wykład pt. Karaimi, najmniejsza mniejszość etniczna w Polsce.
  • w dniu 21.09.2019 r. Członek Zarządu FKD, dr Anna Sulimowicz-Keruth i Prezes Zarządu FKD, Adam Dubiński, opowiadali o Karaimach i ich domach modlitwy (kienesach) w ramach Nocy Świątyń w sali udostępnionej bezpłatnie przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie przy ul. Kłopotowskiego 6.
  • w dniu 18.10.2019 r. dr Anna Sulimowicz-Keruth, wygłosiła wykład pt. "Karaimi. Wyznanie i etnos" dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Collegium Civitas w Warszawie.
  • w dniu 11 grudnia 2019 r. Adam Dubiński wygłosił wykład dla studentów I roku studiów dziennych, a 15 grudnia 2019 r. dla I roku studiów zaocznych na kierunku pedagogika Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego przybliżający słuchaczom mniejszość karaimską, ze szczególnym uwzględnieniem działalności oświatowej i kulturalnej jej członków w dwudziestoleciu międzywojennym oraz współcześnie.

W dniu 17 grudnia 2019 r. Prezes Zarządu FKD, Adam Dubiński uczestniczył w przeddzień LXIX posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych w posiedzeniu strony mniejszościowej tej komisji, na której omówiono m.in. problematykę udzielania dotacji budżetowych dla organizacji mniejszościowych.

W dniu 22 grudnia 2019 r. Fundacja Karaimskie Dziedzictwo zgłosiła swój udział do Narodowego Instytutu Wolności w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych ze środków krajowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na rok 2020. Oferta dotyczyła integracji Karaimów w ramach Priorytetu nr 2 ? Aktywne Społeczeństwo. Wyniki ogłoszone będą do 31 marca 2020 r.

Wykaz Uchwał Zarządu Fundacji Karaimskie Dziedzictwo podjętych na posiedzeniach w 2019 r.

POSIEDZENIE ZARZĄDU FKD Z DNIA 6.04.2019 r.

Uchwała Zarządu Fundacji Karaimskie Dziedzictwo nr 1/1/2019          

Uchwała o włączeniu się w organizację i dofinansowaniu ze środków FKD do kwoty 1300 zł zaplanowanej na dzień 8-9.04.2019 r. V Ogólnopolskiej Konferencji Orientalistycznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Orientalistyczne.

 

Uchwała Zarządu Fundacji Karaimskie Dziedzictwo nr 2/1/2019          

Uchwała o pokryciu ze środków Fundacji kosztów opłaty konferencyjnej w wysokości 200 EUR/osobę dwóm prelegentkom: Marioli Abkowicz i Annie Sulimowicz-Keruth w planowanej w dniach 26-30 maja 2019 r. konferencji naukowej pn. ?Development of Turkish-Lithuanian relations? na Uniwersytecie Wileńskim na Litwie.

Uchwała Zarządu Fundacji Karaimskie Dziedzictwo nr 3/1/2019

Uchwała w sprawie przeznaczenia kwoty 5000 PLN ? pozyskanej jako darowizna na cele statutowe Fundacji ? jako wkład własny w projekcie "Ratunkowe prace konserwacyjno-restauratorskie nad wybranymi rękopisami i starodrukami karaimskimi 2019-2020" finansowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Wspieranie działań muzealnych.

 

POSIEDZENIE ZARZĄDU FKD Z DNIA 29.04.2019 r.

Uchwała Zarządu Fundacji Karaimskie Dziedzictwo nr 1/2/2019

Zarząd FKD postanowił nawiązać współpracę z mgr Anną Banasiak, absolwentką turkologii na Uniwersytecie Warszawskim, w zakresie ekspertyzy i tłumaczenia na  jęz. polski zwartości źródeł i bibliotek tureckich dotyczących Karaimów. Pierwsza umowa opiewa na kwotę 500 zł brutto i dotyczy obrzędowości karaimów w Stambule. Zarząd FKD planuje kontynuowanie tej współpracy, w tym m.in. tłumaczenia w przyszłości z języka tureckiego na język polski opracowania S. Szapszała dotyczącego Karaimów. Wynagrodzenie za poszczególne prace będzie ustalane na bieżąco.

Uchwała Zarządu Fundacji Karaimskie Dziedzictwo nr 2/2/2019

W sprawie dofinansowania udziału zespołu Dostłar w planowanych na wrzesień 2019 w Eupatorii uroczystościach z okazji 30-lecia odrodzenia Towarzystwa Karaimskiego "Kardaszłar ", 20-lecia odzyskania i otwarcia Małej Kienesy, a także jubileuszu 20-lecia istnienia Karaimskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Fidan". Postanowiono o dofinasowaniu do 5 tancerzy w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc) na osobę.

Uchwała Zarządu Fundacji Karaimskie Dziedzictwo nr 3/2/2019

W sprawie sfinansowania do kwoty 1100 zł kosztu zakupu kopert i opłat pocztowych za wysyłkę krajowa i zagraniczną Kalendarza Karaimskiego na rok 2019/2020.

 

Uchwała Zarządu Fundacji Karaimskie Dziedzictwo nr 4/2/2019

W sprawie sfinansowania projektu graficznego wraz z przygotowaniem do druku promocyjnej ulotki Zespołu DOSTŁAR. Wartość dzieła określono na kwotę do 500 zł brutto, a umowę cywilno-prawną postanowiono zawrzeć z Andrzejem Moczydłowskim

POSIEDZENIE ZARZĄDU FKD Z DNIA 14.07.2019 r.

Uchwała Zarządu Fundacji Karaimskie Dziedzictwo nr 1/3/2019

W sprawie nawiązania współpracy z firmą PERFECTUM?AUDIT, Doradcy Finansowo-Księgowi, Spółka z o. o., z siedzibą w Warsza­wie, al. Komisji Edukacji Narodowej 98 w zakresie obsługi finansowo-księgowej i doradczej Fundacji Karaimskie Dziedzictwo.

 

Uchwała Zarządu Fundacji Karaimskie Dziedzictwo nr 2/3/2019

W sprawie zlecenia Ninie Firkowicz wykonania kilimu patchworkowego z elementami związanymi z dziedzictwem Karaimskim, który stanowić będzie prezent dla Karaimów z Krymu. Koszt wykonania kilimu wyniesie 500 złotych.

Uchwała Zarządu Fundacji Karaimskie Dziedzictwo nr 3/3/2019

W sprawie dofinansowania do kwoty 400 EUR (czterysta euro) spływu kajakowego młodzieży karaimskiej z Polski, Litwy i innych krajów, w którym weźmie udział ok. 25-30 osób w ramach zadania pn. Karaimskie warsztaty edukacyjno-integracyjne na Litwie.